Budi SAIM!

Zahvala pripada Allahu i neka je salavat na Muhammeda, s.a.v.s., njegovu porodicu, Ashabe i sve one koji ga slijede do Sudnjega dana. Svakim momentom raste neopisiv osjećaj radosti i ljubavi spram ramazana, kako je bliži sve nam je draži. Allah je u ramazanu propisao post (sawm), pa tako kaže Uzvišeni:

O vjernici! Propisuje vam se post, kao što je propisan onima prije vas, da biste se grijeha klonili.

Na svijetu kada bi tražili jezik koji ima najviše polisemičnih riječi sigurno je da bi arapski jezik bio u samom vrhu. To je Allahova mudrost da Kur`an objavi na arapskom, jeziku koji je put polisemije, a polisemija je sposobnost riječi da obuhvati mnoštvo značenja. Pa tako Allah kaže u ovom ajetu:

O vjernici, propisan vam je post (sijam).

Riječ sijam, sawm u svom prvobitnom značenju označava post, ali Allahovom milošću da sa jednom riječju obuhvati mnogo osobina i značenja, riječ sijam/sawm označava: stajati bez hrane, (u)šutjeti (se), stišati se, popusti /žega/, dostići podne/dan/, uspeti se do zenita, skloniti se u hlad drveta, smiriti se itd.

Allahovom voljom sawm prvo označava post, ali i njene (riječi sawm) druge osobine trebale bi se naći kod postača.

Stajati bez hrane − postiti

To je Allahova naredba iz Kur’ana:

Jedite i pijte sve dok ne budete mogli razlikovati bijelu nit od crne niti zore; otada postite sve do noći.

To je jedna od Allahovih mudrosti propisana vjernicima da se klone hrane i pića samo radi Allaha mjesec dana, da budu spremni da urade sve što Milostivi traži od njih. Stajanje bez hrane i pića je fizička i psihička obnova čovjekova tijela i duše. Učvršćivanje tijela i duha za sve ono što će doći poslije ramazana, to je punjenje baterija, a naravno tu ima još mnogo koristi. A dokaz tome da je vjernik u stanju da sve uradi radi Allaha je i hadis u kojem se kaže:

„Postač ostavlja svoje jelo, piće i svoju požudu“, kaže Allah, „radi Mene. Post je Moj i Ja za Njega posebno nagrađujem, a za svako dobro djelo ima deseterostruka nagrada.“ (Buharija)

Post je jednomjesečni kurs ustrajnosti, strpljenja i jačanja. A Allah voli jake mumine.

Ušutjeti se, stišati se, popusti /žega/

Post je ibadet koji od čovjeka ne traži samo ustezanje od hrane i jela, on je medresa odgoja I čišćenja. Postač je onaj koji se kloni loših djela, koji se ustučava svojih požuda, koji govori samo dobro. Tako kaže Vjerovjesnik:

“Ko ne ostavi lažan govor i postupanje po njemu (a u drugoj predaji se kaže i kloni se svih grešnih poslova), Allah nema potrebe (ne želi da post primi samo) zato što on ostavlja svoje jelo i piće.” (Buharija)

Postač je blag, smiren, kod njega nema ljutnje jer je Allah njemu na umu dok posti. On se ne svađa, on je od onih koji su obdareni strpljenjem pa tako kaže Vjerovjesnik:

“… Kada neko od vas bude postio, neka ostavi spolno općenje I neka ne galami, a ako ga neko bude psovao ili se htio s njim tući, neka kaže: “Ja sam postač.”…” (Buharija)

Tako nas Mustafa, alejhis-selam, uči ko je saim/postač. Ashabi kada opisuju Muhammeda, alejhisselam, kažu kada bi došao ramazan Muhammed, alejhisselam, bio bi darežljivi od plodonosnog vjetra. A subhanaAllah, zar je plodonosi vjetar žestok, nagao? Nije, taj vjetar je tih, blag, učinkovit polahko puše da ga, gotovo, i ne primjetimo. Pa budimo i mi kao taj vjetar radimo za džennet da nas niko ne vidi, priđimo Allahu a da ne galmimo, popustimo našu unutarnju žegu i naučimo se u medresi ramazana kako se kontrolirati tokom ramazana i za poslije ramazana.

Dostići podne, uspeti se do zenita

Sve ima svoj vrhunac, Sunce dosiže na zemaljskom nebu svoj maksimum u tački zvanoj zenit. Ramazan ima svoj zenit – Lejletu’l-kadr, ovaj život ima svoj zenit − dosegnuti džennet, sve ima svoj zenit. Tokom ramazana dosegnimo naš zenit, naše podne zacrtajmo sebi cilj u ramazanu i dosegnimo ga. Naučimo čitati Kur`an, naučitio dio iz Kur’ana napamet  i još toga, ali dosegnimo i najviši zenit od svih zenita, a to je zadovoljstvo Uzvišenog. Kako kaže Uzvišeni:

I nastojte zaslužiti oprost Gospodara svoga i Džennet prostran kao nebesa i Zemlja, pripremljen za one koji se Allaha boje.

Allah u ajetu koji govori o naredbi posta kaže da nam je naređen post da bismo se bojali (Allaha), a iz ovoga prethodnog ajeta vidimo da je post put ka bogobojaznosti, a ona ka džennetu pripremljenom za bogobojazne.

Skloniti se u hlad drveta

Još jedna osobina kojom se opisuje post jeste skloniti se u hlad drveta. Svaki  postač treba da se skloni u hlad, ali ne u bilo koji hlad nego u hlad kada drugog hlada neće biti, na Sudnjem danu. A u taj se hlad ulazi samo djelima i to dobrim, a u hladu će biti sedmorica koje je Poslanik spomenuo u hadisu:

“Sedmorica će biti u Allahovom hladu kad drugog hlada osim Njegovog ne bude. Među njima su: pravedni imam (vladar), mladić koji je odrastao u pokornosti Allahu, čovjek čije je srce bilo vezano za džamiju, dvojica ljudi koji su se zavoljeli u ime Allaha, na toj ljubavi se sastali i na njoj se rastali, čovjek koga je pozvala ugledna i lijepa žena, a on joj odgovorio da se boji Allaha, čovjek  koji je dijelio sadaku tako da desnica ne zna šta je udijelila ljevica, i čovjek koji se iskreno sjeti Allaha, pa mu oči zasuze.” (Buhari)

Allahu ekber. U ramazanskoj medresi oživimo neku od ovih osobina  onih koji će biti u Allahovu hladu, zavolimo džamije, oživimo ih, imajmo druženja u njima jer su to Allahove kuće, budimo u njima što više zbog mnogih fadileta, osamimo se u noćima ramazana, sjetimo se Allaha, udijelimo, udijelimo našoj braći kojoj je potrebna pomoć i to samo radi Allaha, jer će Allah dati onome ko pomaže njegova roba. Radimo što više dobrih djela, jer plodonosni vjetar oplodi voćke i biljke od kojih se svi hranimo, pa budimo i mi od onih od kojih ljudi imaju korist.

Kao što smo spomenuli na početku riječ sawm ima mnoga značenja: stajati bez hrane, (u)šutjeti (se), stišati se, popusti /žega/, dostići podne/dan/, uspeti se do zenita, skloniti se u hlad drveta, smiriti se itd., a , također, u arapskom se kaže za onoga koji posti SAIM. Pošto naš jezik pod riječu postiti podrazumjeva samo odricanje od hrane i pića, mi kažemo budimo SAIMI, oni koji rade ono što sawm opisuje.

Molim Allaha da nas da od onih koji će stajati u Njegovom hladu kada drugog hlada neće biti! AMIN!

Priredio: Bekir Rovčanin
Izvor: akos.ba

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s